Kde by sa mal inštalovať prístroj na detekciu úniku plynu?

Hlásič by sa mal inštalovať v miestnosti s najvyššou pravdepodobnosťou úniku plynu. Vo väčšine prípadov je najčastejším zdrojom úniku plynu kuchynský sporák.

Zemný plyn

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

Kde by sa hlásič nemal inštalovať?

V skriniach alebo pod skriňami, alebo v stiesnených priestoroch

Exteriér