Fakty o oxide uhoľnatom – Carbon Monoxide Houses

Nepodceňujme riziko otravy oxidom uhoľnatým!

  1. Len 7 % Slovákov si nesprávne myslí, že dokáže podľa zápachu odhaliť prítomnosť oxidu uhoľnatého v miestnosti. Oxid uhoľnatý je neviditeľný, nedráždivý plyn bez zápachu a chuti. Keď si ľudia myslia, že niečo cítia, ide o vedľajší produkt spaľovania.

  2. Viac ako polovica Slovákov (54,6 %) si neuvedomuje potenciálne riziko spojené s únikom CO u nich doma. Ale každý, kto vlastní zariadenie spaľujúce drevo alebo fosílne palivá, je v ohrození. Týka sa to aj moderných domov a bytov, v ktorých môžu byť tieto zariadenia potenciálnym zdrojom otravy CO.

  3. Až 83 % domácností na Slovensku má zariadenie, z ktorého môže unikať CO. Pamätajte, že každé zariadenie, ako napríklad kombinovaný kotol, ohrievač vody, vykurovací kotol, kachle a pod., ktoré spaľuje fosílne palivá, teda zemný plyn, drevo, drevené uhlie, uhlie, propán, bután, vykurovací olej či benzín, je vystavené potenciálnemu riziku úniku oxidu uhoľnatého.

  4. Takmer 1/5 (22 %) Slovákov nerobí žiadne kroky, aby sa ochránili pred možným únikom CO v domácnostiach.

  5. Takmer jedna tretina Slovákov (32 %) si nesprávne myslí, že im nehrozí otrava CO. Domnievajú sa, že dobré odvetrávanie domácnosti je dostačujúca prevencia.

  6. Pre Slovákov je v prípade rozhodovania o kúpe nového prístroja na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého najdôležitejšia certifikácia produktu (57 %).

  7. Iba 1,3 % Slovákov má doma nainštalovaný poplachový prístroj na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého. Detektor pritom signalizuje prítomnosť nebezpečného plynu už pri veľmi malých koncentráciách, keď život ešte nie je priamo ohrozený. Certifikované alarmy podliehajú náročným testom a musia reagovať so 100% spoľahlivosťou po celú dobu životnosti.